Na wielu produktach można znaleźć symbol złożony z liter „C” i „E”. Jest to oznaczenie (lub oznakowanie) CE – to skrót od francuskich słów Conformité Européenne, które można przetłumaczyć jako „europejska zgodność”. Taki symbol umieszczony na danym wyrobie oznacza, że spełnia on wymagania zawarte w unijnych dyrektywach tak zwanego „Nowego Podejścia”. Ich treść dotyczy bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony zdrowia i środowiska, a także zagrożeń, które należy zlikwidować. Oznaczenie CE to gwarancja producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw. Wyrób jest poddawany analizom, testom oraz procedurze oceny zgodności – czynności te powinny zostać przez producenta udokumentowane. Oznakowanie CE w obecnej formie funkcjonuje od 1993 roku.

Dyrektywy Nowego Podejścia

Unia Europejska funkcjonuje w oparciu o 3 zasady – są to swobodny przepływ towarów, osób oraz kapitału. Państwa unijne prowadzą między sobą handel bez barier oraz prowadzą wspólną politykę wobec partnerów spoza kręgu krajów członkowskich. W ten sposób powstał Jednolity Rynek Europejski, czyli Wspólny Rynek. Prowadzenie wspólnej polityki handlowej umożliwia wprowadzenie wspólnych norm i wymagań dla poszczególnych grup towarów. Są to właśnie Dyrektywy Nowego Podejścia. Określają one wymogi, które muszą być przestrzegane w przypadku danych kategorii wyrobów – jest to warunek dopuszczenia ich do obrotu oraz użytku na terenie objętym przez zasady Jednolitego Rynku Europejskiego. Do produktów objętych Dyrektywami Nowego Podejścia należą między innymi urządzenia elektroniczne, zabawki, materiały budowlane, maszyny, windy, środki ochrony indywidualnej, pirotechnika, urządzanie gazowe, łodzie rekreacyjne oraz urządzenia pomiarowe.

Obowiązek udowodnienia, że produkt spełnia wymogi leży po stronie producenta. Normy zharmonizowane to najważniejsze wymagania, które muszą wziąć pod uwagę wytwórcy, jednak producent może dowieść zgodności z dyrektywą również na inne sposoby.

Oznakowanie CE – jak działa?

Oznaczenie CE to zapewnienie producenta, że jego wyrób jest zgodny z wymogami dyrektywy lub dyrektyw, które go dotyczą. Tym samym deklaruje on, że produkt może być bez przeszkód sprzedawany na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w państwach członkowskich UE, w krajach EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz w Turcji. Wyrób oznaczony symbolem CE nie musi być wyprodukowany na obszarze EEA, musi jednak spełniać obowiązujące na nim wymagania. Dowodem jest dokumentacja techniczna stworzona w trakcie badań i analiz, do której powinny mieć dostęp organizacje odpowiedzialne za nadzór rynku.