System HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) w tłumaczeniu na język polski oznacza Analizę Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. W praktyce termin ten określa podejście mające zastosowanie w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności. Analiza HACCP jest uniwersalną metodą systematycznej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia różnego rodzaju potencjalnych zagrożeń i tworzenia metod ich skutecznej eliminacji w trakcie produkcji i obrotu żywnością.

Na systemie HACCP opiera się międzynarodowe prawo obszernego sektora branży spożywczej. W 2006 roku weszła w życie nowa zasada obowiązkowego stosowania się do zasad systemu HACCP przez wszystkie podmioty produkujące i wprowadzające na rynek żywność. Komisja CAC, czyli Codex Alimentarius Commission, wcieliła w życie międzynarodowy kodeks – Codex Alimentarius, który definiuje HACCP jako szczegółowy system identyfikujący, oceniający i kontrolujący wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Przez ewentualne zagrożenie rozumieć należy wszystko to, co bezpośrednio lub pośrednio zagraża bezpieczeństwu konsumenta. Powodem takiej sytuacji może być zaistniały w procesie produkcji żywności zdarzenie lub czynnik o charakterze chemicznym, biologicznym lub fizycznym.

Ceniony na całym świecie System HACCP gwarantuje stosowanie najlepszych praktyk w handlu międzynarodowym, dzięki czemu przedsiębiorstwa decydujące się na jego wdrożenie mogą zapewnić ochronę interesów konsumentów. HACCP bezwzględnie dotyczy wszystkich przedsiębiorców działających w sektorze branży spożywczej. Wdrożenie międzynarodowego systemu HACCP przynosi przedsiębiorcom wiele znaczących korzyści. Poza najbardziej oczywistym zapewnieniem bezpieczeństwa żywności, HACCP ma bezpośredni wpływ na podniesienie świadomości i odpowiedzialności pracowników, ale również pomaga uporządkować i rozwinąć ich kompetencje. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka pomyłek i jednoczesnego zwiększenia odczuwanej satysfakcji z pracy osób zatrudnionych.