Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 to nie tylko kwestia spełnienia wymogów prawnych, ale przede wszystkim szansa na zbudowanie silnej marki i zdobycie przewagi konkurencyjnej. Przygotowanie organizacji do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001 to proces, który wymaga zaangażowania i świadomego podejścia. Jakie elementy są brane pod uwagę przez ten standard ISO? W jakich obszarach można spodziewać się korzyści? I jak ‒ wreszcie ‒ przygotować swoją firmę do certyfikacji?

Certyfikacja ISO 14001 ‒ czym jest i dlaczego warto ją wdrożyć?

ISO 14001 to międzynarodowy standard zarządzania środowiskowego, który pomaga organizacjom zmniejszyć ich wpływ na środowisko, zgodnie z prawem i z korzyścią dla biznesu. Wdrożenie ISO 14001 to nie tylko krok w stronę zrównoważonego rozwoju, ale również strategia, która może przynieść wymierne korzyści finansowe i operacyjne.

Zyskaj przewagę dzięki ISO 14001!

Spośród rozmaitych korzyści, jakie wynikają z wdrożenia standardu ISO 14001, warto wymienić chociaż kilka. Wprowadzając tę normę, spodziewaj się:

 • poprawy wizerunku i reputacji: takie posunięcie pokaże Twoim klientom i partnerom, że jesteś odpowiedzialny w zakresie dbania o środowisko naturalne;
 • zwiększenia efektywności działań: optymalizacja zużycia zasobów i redukcja odpadów przekłada się na oszczędności;
 • zmniejszenia ryzyka: zapewnienie zgodności z przepisami środowiskowymi zmniejsza ryzyko kar i sankcji;
 • innowacyjnego rozwoju biznesu: ISO 14001 zachęca do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które mogą prowadzić do powstania nowych produktów lub usług.

Jak wprowadzić ISO 14001?

Wdrożenie ISO 14001 wymaga zrozumienia i spełnienia określonych wymagań, a także opracowania i wprowadzenia odpowiednich procedur.

ISO 14001 ‒ wymagania

Zdobycie certyfikatu ISO 14001 wiąże się z tym, że dana organizacja musi spełnić szereg wymagań. Wśród nich znajdują się:

 • zrozumienie kontekstu organizacji: określenie otoczenia biznesowego, rynku, podmiotów współpracujących, otoczenia prawnego i gospodarczego;
 • wyznaczenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego: ustalenie polityki środowiskowej, celów środowiskowych oraz ich komunikacja do wszystkich zainteresowanych stron;
 • zaangażowanie kadry kierowniczej: kierownictwo musi aktywnie uczestniczyć w budowaniu systemu zarządzania środowiskowego, a przy tym zapewniać niezbędne zasoby;
 • planowanie działań: ustalenie kroków niezbędnych do zarządzania aspektami środowiskowymi i ryzykiem środowiskowym;
 • zadbanie o wsparcie i zasoby: zapewnienie odpowiednich zasobów, szkoleń i świadomości wśród pracowników;
 • podejmowanie działań operacyjnych: wdrożenie procesów i procedur niezbędnych do zarządzania kluczowymi aspektami środowiskowymi;
 • ocena wyników: monitorowanie, pomiar i analiza kluczowych wskaźników środowiskowych;
 • ciągłe doskonalenie: pod nim kryje się systematyczne zmienianie systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy wydajności środowiskowej; jest ono oparte na czterech poziomach z tzw. cyklu Deminga: planuj, wykonaj, sprawdź, popraw.

Dodatkowo, organizacja musi przeprowadzić audyt wewnętrzny i zewnętrzny oraz przegląd zarządzania, aby potwierdzić skuteczność systemu zarządzania środowiskowego.

Procedura ISO 14001

Proces wdrożenia normy ISO 14001 i uzyskania certyfikatu ma charakter wieloetapowy. W jego obrębie znajduje się planowanie, wdrożenie, monitorowanie i ciągłe doskonalenie działań środowiskowych. Cały proces wymaga zaangażowania wszystkich pracowników i często zmian w kulturze organizacyjnej danej firmy. Audyty certyfikacyjne zwykle podzielone są na dwie części, z których pierwsza ocenia stopień przygotowania organizacji do wdrożenia systemu, natomiast druga weryfikuje poprawność zgromadzonej dokumentacji. Warto dodać, że certyfikat ISO ważny jest przez 3 lata. Po tym okresie wymagana jest recertyfikacja.

ISO 14001 w praktyce

Standard ISO 14001 wiąże się z codziennym stosowaniem zasad zarządzania środowiskowego w działalności firmy. W tym aspekcie pomocne okazują się wyznaczone cele.

Cele środowiskowe normy ISO 14001

Powinny być one przede wszystkim dostosowane do możliwości, jakie posiada dana organizacja, a przy okazji dobrze byłoby, gdyby wpisywały się w zasadę ciągłego doskonalenia, co w normie ISO 14001 jest kluczowe. Do ich wyznaczania przydatna może okazać się strategia SMART, według której sformułowany cel musi być konkretny, mierzalny, możliwy do osiągnięcia, realistyczny, a także ograniczony w czasie.

Pomysły na cele środowiskowe, które organizacja może ustalić w ramach systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, obejmują:

 • ograniczenie zużycia energii: ustalenie celów dotyczących redukcji zużycia energii elektrycznej i cieplnej poprzez efektywniejsze wykorzystanie urządzeń i optymalizację procesów;
 • zmniejszenie ilości odpadów: wprowadzenie systemów segregacji odpadów i zwiększenie recyklingu, aby zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska;
 • redukcję szkodliwych substancji: ustalenie limitów emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, a także wdrożenie technologii ograniczających emisję;
 • zarządzanie zasobami wodnymi: optymalizacja zużycia wody i zwiększenie wykorzystania wody deszczowej lub odzyskanej w procesach produkcyjnych;
 • poprawę efektywności procesów: implementacja innowacyjnych rozwiązań mających na celu zwiększenie wydajności procesów przy jednoczesnym zmniejszeniu ich wpływu na środowisko.

Zdajemy sobie sprawę, że spełnienie wszystkich wymagań związanych z procedurą zdobycia certyfikatu ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego, może wydawać się nieco skomplikowane. Jeśli zatem chcesz, by Twoja działalność opierała się na standardzie ISO 14001, lecz wolisz oddać zewnętrznemu podmiotowi przeprowadzenie takiego wdrożenia, zgłoś się do Grupy Doradczej Qualitas. Pomożemy Ci wprowadzić innowacyjne rozwiązania do Twojej firmy, które będą leżały w zgodzie z troską o środowisko planety, na której żyjemy.