Jedną z metod, mających na celu zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa, jest standaryzacja pracy. Stanowi ona podstawowe narzędzie w Lean Management – słynnej japońskiej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Głównym założeniem standaryzacji pracy jest jej optymalizacja pod względem czasu, kosztu i jakości tak, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Polega na wprowadzeniu jednolitych standardów pracy, które stanowią punkt odniesienia dla wszystkich procesów zachodzących w firmie.

Cele standaryzacji pracy

Standaryzacja pracy wprowadzana jest po to, aby przy jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych środków (zarówno funduszy, jak i czasu, którym dysponujemy) maksymalnie podnieść jakość procesu. Ciągłe udoskonalanie czynności w przedsiębiorstwie jest nadrzędnym celem standaryzacji pracy. Pozwala ona wypracować pewne reguły, według których funkcjonuje firma. Dzięki ich uspójnieniu możliwe są sprawna i obiektywna kontrola oraz mierzalność wyników. Monitorować można zarówno efektywność poszczególnych pracowników, jak i całego procesu produkcyjnego. Standaryzacja pracy ma też za zadanie wskazać problemy, na które napotyka przedsiębiorstwo w trakcie pracy, a docelowo – sprecyzować proponowane rozwiązania i koncepcje usprawnienia organizacji pracy.

Wdrożenie standaryzacji

Wprowadzenie standaryzacji pracy powinno zostać poprzedzone dokładnym audytem, który odpowie na pytania o aktualną kondycję przedsiębiorstwa oraz wskaże elementy, które należałoby usprawnić. Warto też określić przyczyny niezadowalającej wydajności pracy, a następnie spróbować je wyeliminować. W dalszej kolejności należy ustalić standardy, które od tej pory będą kierować pracą zatrudnionych w firmie. Trzeba znaleźć takie metody, które pozwolą na udoskonalenie pracy i jak najbardziej optymalne osiągnięcie celów. Opracowane standardy muszą zostać w zrozumiały sposób przedstawione pracownikom. Zwykle w tym celu organizowane są szkolenia, w czasie których prezentuje się nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przedstawia oczekiwania wobec zatrudnionych. To także świetna okazja do skonfrontowania swoich pomysłów z zespołem i poznania ich stanowiska w związku z wprowadzanymi w firmie udoskonaleniami. Zgrana i świadoma kadra równie mocno przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstwa co techniczne metody ulepszenia ich pracy. Warto pamiętać, że standaryzacja nie służy bezrefleksyjności pracy. W wyniku jej wdrożenia pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki trafniej i szybciej, ale to nie oznacza – mechanicznie.