Dnia 3 listopada 2018 roku, weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mówiące o sposobie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia na polskich uczelniach.

Nowe zmiany w BHP na uczelniach wyższych wymagają tego, aby osoby odpowiedzialne za wszelkie działania po stronie tych szkół i uniwersytetów przestrzegały wszystkich stosownych przepisów, w tym ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy z dnia 30 października 2018 roku.

Na czym polega system BHP na uczelniach wyższych?

Władze uczelni muszą dołożyć należytej staranności, aby zapewnić jednostce przestrzeganie przez pracowników i studentów obowiązków wynikających z prawa zwyczajowego i wszystkich stosownych przepisów ustawowych. Należyta staranność obejmuje podjęcie następujących kroków, m.in.:

 • zdobywanie i aktualizowanie wiedzy na temat zdrowia i bezpieczeństwa pracy na uczelniach wyższych;
 • zrozumienie natury działalności uniwersytetu oraz zagrożeń i ryzyka z nią związanych;
 • podjęcie odpowiedniej profilaktyki zmniejszającej ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa;
 • zapewnienie uczelni odpowiednich zasobów i procesów w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy wykonywanej na uczelniach wyższych – dotyczy to zarówno pracowników naukowych, socjalnych, jak i studentów;
 • szybkie reagowanie władz uczelni na incydenty i zagrożenia;
 • wdrożenie odpowiednich procesów w celu spełnienia wszystkich obowiązków lub zobowiązań uniwersytetu na mocy ustawy;
 • określanie sposobu organizowania wszelkich imprez, które odbywają się na terenie uniwersyteckim;
 • informowanie w pomieszczeniach uczelnianych o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z wszelkich urządzeń technicznych oraz umiejętności postępowania z nimi w przypadku awarii lub wypadku;
 • edukację na temat postępowania w przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa, zagrożenia dla zdrowia i życia;
 • organizowanie przez rektora obowiązkowych szkoleń dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (szkolenia powinny się odbywać w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny) dla wszystkich studentów i doktorantów oraz studentów studiów podyplomowych rozpoczynających kształcenie w danej uczelni.
 • zweryfikowanie i wcielenie w życie zasad i procesów wymienionych powyżej.

Powinności studentów i pracowników uniwersyteckich

Pracownicy uniwersyteccy, studenci, wykonawcy, goście i inne osoby związane z uczelniami wyższymi są odpowiedzialni za:

 • dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo;
 • to, aby ich działania lub zaniechania nie wpłynęły negatywnie na zdrowie i bezpieczeństwo innych osób;
 • stosowanie się do wszelkich instrukcji wydawanych przez uniwersytet w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia;
 • stosowanie się do wszelkich zasad lub procedur uczelni wyższej, dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a w szczególności do systemu zarządzania bezpieczeństwem;
 • zgłaszania incydentów i wszelkich niebezpiecznych warunków lub problemów, na które zwróci się uwagę.

Wszystkie wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na uczelniach wyższych zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku. Władze uczelni zostały zobowiązane do wcielenia ich w życie nie później niż do dnia 01 marca 2019 roku.