Pod terminem REACH (skrót od Reach, Evaluation And Authorisation of Chemicals) kryje się rozporządzenie Unii Europejskiej, które zostało przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska oraz zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie niosą ze sobą substancje chemiczne. W myśl założenia inicjatorów, rozporządzenie REACH ma również służyć zwiększaniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów oraz ograniczać liczbę badań przeprowadzanych na zwierzętach, poprzez promocję alternatywnych sposobów oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne.

Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 r. i zastąpiło dotychczas obowiązujące regulacje, które nie dostarczyły wystarczających danych na temat wpływu dużej części substancji na zdrowie człowieka oraz ekosystem. Istotną zmianą przewidzianą rozporządzeniem REACH jest przeniesienie ciężaru związanego z zarządzaniem zagrożeniami spowodowanymi substancjami chemicznymi na przedsiębiorców. System REACH nakłada na nich obowiązek identyfikacji i kontroli ryzyka związanego z substancjami produkowanymi lub wprowadzonymi do obrotu w UE.

Kogo dotyczą przepisy rozporządzenia REACH?

Zasięg oddziaływania procedury REACH jest bardzo szeroki i nie ogranicza się wyłącznie do przedsiębiorców z branży chemicznej. System REACH nakłada odmienne obowiązki na producentów, importerów, dystrybutorów oraz tzw. dalszych użytkowników z różnych sektorów. Stąd też, aby określić swoje zobowiązania, należy uprzednio zidentyfikować swoją rolę w łańcuchu dostaw w odniesieniu do określonej substancji.

Do rejestracji substancji chemicznej zobowiązani zostali producenci oraz importerzy substancji (jako takiej lub w mieszaninie) w ilości powyżej 1 tony rocznie oraz producenci i importerzy wyrobów (np. materiałów budowlanych, zabawek, tekstyliów), z których substancja jest uwalniana w sposób zamierzony podczas normalnego stosowania. Do systemu kontroli chemikaliów włączeni zostali także dystrybutorzy oraz tzw. dalsi użytkownicy (np. reimporterzy), na których został nałożony obowiązek przekazywania informacji w łańcuchu dostaw.

Jak spełnić wymagania wynikające z rozporządzenia REACH?

Dobrze jest rozpocząć od sporządzenia wykazu wszystkich substancji (produkowanych, importowanych lub też wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo), a następnie sprawdzić, czy – a jeśli tak, to na jakich zasadach – podlegają one regulacjom REACH. Niezbędne okaże się także wyznaczenie konkretnej osoby lub też większego zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie procedury. Warto również pomyśleć o nawiązaniu współpracy z firmą konsultingową organizującą kompleksowe szkolenia z implementacji systemu REACH oraz gospodarowania chemikaliami w przedsiębiorstwie.