Maksymalna eliminacja marnotrawstwa to główny cel, wokół którego koncentruje się szczupły model zarządzania organizacją. Poniżej prezentujemy klasyczną typologię uwzględniającą 8 typów marnotrawstw. Siedem pierwszych należy do typowo twardych zmiennych i lokuje się w obszarze inżynierii procesowej, ostatni typ zalicza się do kategorii miękkich, związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Nadprodukcja

Klasyfikację typów marnotrawstw otwiera nadprodukcja, czyli niedopasowanie wolumenu bądź czasu produkcji do potrzeb klienta. Ważne jest, aby jako klienta rozumieć nie tylko ostatecznego odbiorcę gotowego wyrobu, ale rozciągnąć znaczenie tego terminu także na klienta wewnętrznego tj. następny proces, któremu przekazujemy efekty naszej pracy. Przyjęcie takiego założenia obliguje przedsiębiorstwo nie tylko do tego, aby nie produkowało za dużo, ale także, by dbało o właściwy timing dostaw. Za przykład nadprodukcji może posłużyć wytwarzanie większej liczby elementów niż klient aktualnie potrzebuje, co generuje dodatkowe koszty związane np. z koniecznością magazynowania zapasów.

Oczekiwanie

Przez oczekiwanie rozumie się wszelkie przerwy w pracy, czy inaczej – okresy bezproduktywności pracowników, będące rezultatem niewłaściwej organizacji procesu produkcyjnego (np. oczekiwanie personelu na kolejne zadania, instrukcje, zgodę przełożonego czy informację o dostępności sprzętu). Oczekiwanie i pojawiające się w jego efekcie rozluźnienie jest zwiastunem przyszłego stresu związanego z nadmiarem obowiązków, które spadną na pracownika w związku z próbą nadgonienia zaległości.

Nadmierne przetwarzanie

Nadmierne przetwarzanie oznacza dublowanie tych samych czynności na różnych stanowiskach. Skutecznym sposobem na wyeliminowanie nadprocesowości jest posłużenie się VSM, czyli narzędziem do mapowania strumienia wartości, które w czytelny sposób pozwala zobrazować kluczowe elementy poszczególnych procesów.

Nadmierny transport

Jako nadmierny transport definiuje się zbędny ruch ludzi, informacji i materiałów, co skutkuje niepotrzebnym wydłużeniem czasu produkcji oraz zwielokrotnieniem kosztów.

Magazynowanie

Omawiane marnotrawstwo odnosi się do składowania wszystkich dodatkowych części lub produktów, które na danym etapie produkcji nie są w ogóle potrzebne (np. niska rotacja na magazynie, zalegające zapasy czy zbędne elementy wyposażenia na stanowisku pracy).

Nadmierny ruch

Jako nadmierny ruch kwalifikuje się wszystkie dodatkowe lub trwającego zbyt długo czynności, potrzebne do wykonania zadania. Jest to typ marnotrawstwa stosunkowo trudny do wychwycenia. Zwykle do jego wykrycia wykorzystuje się metodę 5 s.

Błędy i defekty

Błędy i defekty są nieodzowną częścią pracy. Nie można ich zupełnie wyeliminować, można jednak ograniczyć je do absolutnego minimum, wbudowując w proces produkcyjny efektywny system kontroli.

Niewykorzystany potencjał ludzki

Zestawienie zamyka marnotrawstwo z kręgu miękkich tj. niewykorzystywanie w pełni kapitału ludzkiego. Hamować kreatywność pracowników może wiele czynników, m.in. niewłaściwa kultura organizacyjna firmy czy brak równowagi na linii praca zawodowa-życie osobiste.