Przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem normy ISO 9001 powinni zwrócić szczególną uwagę na jakość obsługi klientów – w tym celu warto przyjrzeć się działaniom pracowników, którzy odpowiadają za kontakt z konsumentami. Jednym z podstawowych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w małej, średniej lub dużej firmie jest poddawanie ocenie pracowników. Tzw. ocena pracownicza obejmuje wiele czynników, w tym m.in.: zachowanie pracownika względem kolegów z teamu, przełożonego, jego lojalności, poziomu motywacji, podejścia do obowiązków oraz misji przedsiębiorstwa. Wbrew pozorom, obiektywna ocena wyników pracy podwładnego to dość złożony proces, nierzadko konfliktogenny. Co daje ocena pracownicza pracodawcy, a co pracownikowi? Dziś postaramy się wyczerpująco odpowiedzieć na to ważne i ciekawe pytanie.

Na czym polega ocena pracownicza i jak często ją przeprowadzać?

System oceniania pracowników (czyli w skrócie SOP) daje możliwość poprawy efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście realizacji celów oraz misji firmy. Pozwala np. monitorować postępy czynione przez podwładnych i wartościować poziom realizacji celów każdej z zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. Należy podkreślić, iż nie ma jednego uniwersalnego systemu oceny pracowników w przedsiębiorstwie. By system był wysoce skuteczny, musi być dopasowany do specyfiki danej firmy, uwzględniając regulacje prawne, styl pracy, sytuację firmy na rynku, branżę itp. Możemy jednak wskazać kilka ogólnych założeń, które warto uwzględnić przy przeprowadzaniu SOP. Na co zwrócić szczególną uwagę podczas tego procesu? Przy ocenie danego pracownika, warto uwzględnić też czynniki takie, jak np.:

  • samodzielność,
  • odpowiedzialność,
  • terminowość,
  • komunikatywność,
  • sposób organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • wiedza stanowiskowa,
  • dbanie o przepisy RODO,
  • wysoka kultura osobista,
  • znajomość standardów firmy.

Jak często warto korzystać z SOP? To dość indywidualna kwestia i trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, wszystko zależy od polityki każdej organizacji. Ocenę pracowniczą zwykle przeprowadza się raz w roku, choć oczywiście istnieją firmy, które wykonują ją raz na pół roku lub nawet raz na kwartał.

Ocena pracownicza – korzyści dla firmy

Regularnie przeprowadzana ocena pracownicza pozwala pozyskać wiele cennych informacji, dzięki którym możemy usprawnić funkcjonowanie firmy. Oto kilka najważniejszych plusów SOP, które powinien znać każdy świadomy i nowoczesny przedsiębiorca zorientowany na prężny rozwój prowadzonego biznesu. System ten daje możliwość efektywnej selekcji najlepszych pracowników, pozwala wspierać ich na ścieżce rozwoju zawodowego i lepiej wykorzystać potencjał. Dzięki ocenie pracownika możemy przydzielać mu bardziej dopasowane i coraz bardziej odpowiedzialne zadania do wykonania.

SOP sprawia, że w strukturze organizacji pozostają najlepsi z najlepszych, prawdziwe talenty, które pozwolą umocnić fundamenty firmy, zwiększając jej konkurencyjność. Ocena pracownicza pozwala kierownictwu dostrzec różne problemy w działaniu firmy – mamy tu na myśli zarówno słabości w kontekście kompetencji niektórych pracowników, jak i nieprawidłowo zaplanowane procesy itp.

SOP jest idealnym odzwierciedleniem przydatności pracownika w danej firmie, to narzędzie, dzięki któremu możemy skorygować jego sposób funkcjonowania poprzez różnego rodzaju działania naprawcze. Ocena pracownicza pozwala poprawić komunikację na linii szef-podwładny. To nie koniec zalet. SOP pozwala na ocenę potencjału rozwojowego pracownika, znajomości procedur i jego chęci do współpracy.

Ocena pracownicza – korzyści dla pracownika

Ocena pracownicza dostarcza podwładnemu cennych informacji zwrotnych dotyczących tego, jak jest oceniania jego praca w firmie. SOP uświadamia pracownikom pewne ich zachowania, cechy osobowości, od których może zależeć wysokość wynagrodzenia i dalsza kariera. Często decyzje o awansie, czy podwyżce są ściśle powiązane z systemem oceny pracowniczej. Dzięki SOP pracownik może poznać różne możliwości rozwoju zawodowego poprzez korektę zadań i celów. Pracownik poznaje swoje słabe i mocne strony, dowiaduje się, w jaki sposób może doskonalić efekty swojej pracy (np. poprzez udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, które są szansą na pogłębienie/zbudowanie nowych kompetencji lub zmianę warunków pracy). Jak podkreślają specjaliści – SOP motywuje pracowników do dalszej pracy, może poprawić stosunki międzyludzkie (np. w zespole) i dobrze wpływa na utożsamianie się pracownika z firmą.

Ważna wskazówka! Podczas informowania pracownika o wynikach oceny pracowniczej warto skupić się na mocnych stronach, a nie słabościach – poruszając kwestię błędów, czy cech osobowości powinno się omówić te, które można zmienić, by podwładny czuł się zmotywowany do działania.

Podsumowując, ocena pracownicza daje wymierne korzyści dla obu stron – zarówno pracownik, jak i kierownictwo mogą wynieść wiele z regularnie przeprowadzanych procesów SOP, przekuwając uzyskane wyniki na spektakularny sukces firmy.