Norma ISO 9001 określa zasady organizacyjne przedsiębiorstwa, które mają zapewnić odpowiednią jakość produktu bądź usługi. Bazuje na cyklu Deminga oraz koncepcji TQM (Kompleksowe Zarządzanie Jakością) i może być z powodzeniem wdrażana w zakładach produkcyjnych, usługowych, jak i w administracji publicznej. W dzisiejszym wpisie przedstawimy główne założenia, na których się opiera, wskażemy korzyści wynikające z jej implementacji oraz pokrótce przyjrzymy się jej strukturze, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziałów kluczowych z punktu widzenia jej praktycznego zastosowania.

7 zasad zarządzania jakością

Norma ISO 9001 oparta jest na siedmiu zasadach zarządzania jakością, które z jednej strony gwarantują stabilność i powtarzalność tworzenia produktu lub świadczenia usługi, z drugiej są mechanizmem stymulującym nieustanny postęp i rozwój. Pierwsza zasada zakłada koncentrację na kliencie. Obliguje ona przedsiębiorstwa do nieustannej identyfikacji aktualnych i przyszłych potrzeb klientów i dokonywania modyfikacji oferty zgodnie ze zgłaszanymi wymaganiami. Dwie kolejne zasady odnoszą się do roli kadry kierowniczej (przywództwo) oraz zespołu (zaangażowanie pracowników) w planowaniu i wdrażaniu wydajnego systemu zarządzania jakością. Na liderach ciąży obowiązek określania celów i kierunków działania oraz kreowanie klimatu sprzyjającego aktywnemu włączaniu pracowników w działania. Kluczowe jest tutaj zastrzeżenie, że bez zaangażowania całego zespołu realizacja zamierzonych celów będzie niemożliwa.

Norma ISO 9001 postuluje także zmiana optyki na wszystkie działania podejmowane w organizacji. Dla zwiększenia efektywności działania niezbędne jest traktowanie wszystkich zasobów i czynności jako powiązanych ze sobą procesów, a w następnej kolejności wdrożenie podejścia systemowego do zarządzania. Ponadto norma ISO 9001 zakłada ciągłe doskonalenie, podejmowanie decyzji w oparciu o fakty (logiczną lub intuicyjną analizę danych) oraz dbanie o wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami.

Dlaczego warto wdrożyć normę ISO 9001

Wdrożenie normy ISO 9001 wpływa na poprawę wizerunku organizacji i wzrost wiarygodności w oczach potencjalnych klientów. Wymagania normy przyczyniają się do lepszej efektywności wykonywanych działań, redukcji kosztów funkcjonowania organizacji oraz wyraźnej poprawy jakości obsługi klientów. Stymuluje ona zaangażowanie wszystkich pracowników w osiąganie priorytetów jakościowych, co przekłada się na systematyczne budowanie przewagi konkurencyjnej danego podmiotu na rynku.

Struktura normy ISO 9001

Norma ISO 9001 składa się z Wprowadzenia oraz 10 rozdziałów. Z praktycznego punktu widzenia kluczowe są dwa rozdziały tj. rozdział 4 (Kontekst organizacji) oraz rozdział 5 (Przywództwo), ponieważ to w nich zawarte zostały szczegółowe wytyczne, jak zaplanować i wdrożyć projakościowy system zarządzania organizacją.  W częściach tych znajdziemy wytyczne dotyczące procesów, dokumentacji oraz roli kierownictwa. W rozdziale 6 dotyczącym planowania opisane są przez normę ISO 9001:2015 nowe zasady dotyczące działań odnoszących się do ryzyk i szans. Organizacje wdrażające ISO 9001 są także zobowiązane m.in. do określenia procesów koniecznych w SZJ, określenia kolejność i wzajemnych relacji tych procesów, a także określenia kryteriów i metod zapewniających, że przebieg i nadzorowanie tych procesów będą skuteczne.