ISO 14001 to najpopularniejsza norma, określająca sposób zarządzania środowiskowego w firmie. Jej przestrzeganie wiąże się z koniecznością prowadzenia polityki proekologicznej w przedsiębiorstwie. Jest normą uniwersalną dla wszystkich organizacji, co oznacza, że może być zastosowana w każdym biznesie, niezależnie od jego typu i wielkości. Jakie dokładnie wymagania nakłada norma ISO 14001 na przedsiębiorców?

Czemu służy norma ISO 14001?

Podstawowym celem wdrożenia normy ISO 14001 jest szeroko rozumiana ochrona środowiska naturalnego. Właściciele zakładów pracy są zobowiązani do prowadzenia działań, mających zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska oraz doskonalić swój sposób zarządzania organizacją z myślą o ekologii. Norma nie określa konkretnych czynności, jakie powinny zostać przeprowadzone, stąd możliwe jest wdrażanie różnych strategii zarządzania środowiskowego, zależnie od możliwości (np. finansowych) przedsiębiorstwa. Ważny jest progres, to znaczy ciągłe ulepszanie swoich działań z uwzględnieniem ochrony środowiska. Warto dodać, że norma ISO 14001 pozytywnie wpływa na wizerunek firmy jako dbającej o środowisko naturalne. Przyczynia się do budowania zaufania wśród klientów, dlatego jej zastosowanie ma także wymiar marketingowy.

Do czego obliguje norma ISO 14001?

Aktualna wersja normy ISO 14001 pochodzi z września 2015 roku. W znowelizowanej formie stawia ona przedsiębiorcom następujące wymagania:

  • określenie kontekstu organizacji – całościowe spojrzenie na otoczenie firmy, zidentyfikowanie czynników oddziałujących na organizację i rozpoznanie ich wpływu na środowisko;
  • zaangażowanie na poziomie przywództwa – podkreślenie odpowiedzialności kierownictwa firmy w propagowaniu działań proekologicznych;
  • planowanie działań związanych z ochroną środowiska; określenie potencjalnych zagrożeń i opracowanie strategii na wypadek kryzysu;
  • wskazanie narzędzi wsparcia, które pomogą we wprowadzeniu i utrzymaniu działań na rzecz ochrony środowiska;
  • realizacja zaplanowanych procesów przy jednoczesnym monitorowaniu faktycznych i potencjalnych skutków działań dla środowiska;
  • ocena podjętych działań i ich konsekwencji dla środowiska naturalnego;
  • doskonalenie procesów zachodzących w firmie na podstawie wyników otrzymanych z ewaluacji realizowanych działań. Wyeliminowanie czynników ryzyka i wprowadzenie czynności zapobiegawczych.

Jak wdrożyć normę ISO 14001?

Szereg zalet płynących z wdrożenia normy ISO 14001 sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw stara się o uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. Aby go otrzymać, należy przeprowadzić odpowiednie modyfikacje w funkcjonowaniu organizacji z uwzględnieniem ściśle określonych wymagań. Każdy, komu zależy na implementacji normy ISO 14001, może skorzystać z fachowej pomocy naszych specjalistów. Prowadzimy cykliczne szkolenia, w czasie których zaznajamiamy słuchaczy z wszystkimi potrzebnymi informacjami.