ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma, która wyznacza standardy, jakie powinien spełniać system zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji (SZBJ). Norma ta, jak wiele innych regulacji spod znaku Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, bazuje na cyklu Deminga (modelu PDCA).

Wdrażanie normy ISO/IEC 27001 a cykl Deminga

Wdrożenie oraz zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji wymaga cyklicznego podejścia znanego z modelu PDCA.

Faza planowania – ustanowienie SZBI

W ramach fazy planowania ma miejsce opracowanie polityki bezpieczeństwa, celów, procesów i procedur zarządzania ryzykiem oraz doskonalenia rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa danych. Zarządzający powinni zadbać o to, by wszystkie działania podejmowane na tym etapie zostały udokumentowane, tak aby istniała możliwość ich odtworzenia czy wprowadzenia korekt w przyszłości. Norma zobowiązuje organizację do ustalenia akceptowalnego poziomu ryzyka oraz zaleca przygotowanie planu postępowania z ryzykiem zawierającego takie elementy, jak wykaz zabezpieczeń wraz z terminem ich wdrożenia czy harmonogram prac i podział obowiązków w procesie implementacji zabezpieczeń.

Faza wykonania – wdrożenie i eksploatacja SZBI

Na tym etapie dochodzi do wdrożenia i eksploatacji opracowanej polityki bezpieczeństwa i zaplanowanych zabezpieczeń. Dla urzeczywistnienia tych założeń konieczne jest przypisanie odpowiednich zasobów (materialnych i niematerialnych) umożliwiających swobodną implementację zabezpieczeń oraz przygotowanie oferty szkoleniowej dla pracowników, ukierunkowanej na podnoszenie ich wiedzy oraz świadomości w kontekście zagadnień bezpieczeństwa informacji.

Faza sprawdzania – monitorowanie i przegląd SZBI

Celem działań sprawdzających, obejmujących pomiar lub szacowanie wydajności procesów i wykonania polityki bezpieczeństwa, jest przedstawienie dowodów na to, że wdrożone zabezpieczenia okazały się skuteczne, a SZBJ działa zgodnie z planem. W sytuacji, gdy uzyskane wyniki okażą się niesatysfakcjonujące, należy wdrożyć działania naprawcze. Norma ISO 27001 dopuszcza szeroki zestaw narzędzi do testowania. Zarządzający organizacją mogą zdecydować się na m.in. audyt wewnętrzny, rutynowe sprawdzanie, analizę trendów lub wykorzystać narzędzie umożliwiające natychmiastowe wykrycie błędów, tj. samokontrolujące procesy.

Faza działania – utrzymanie i doskonalenie SZBI

W tej fazie wdrażane są wnioski z etapu sprawdzania w postaci czynności naprawczych (prewencyjnych) lub korygujących (reaktywnych) dla zapewnienia ciągłego doskonalenia SZBJ.

Jaka jest cena wdrożenia międzynarodowej normy ISO 27001 w firmie? Wycena indywidualna

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż cena wprowadzenia ISO 27001 nie jest stała. Koszt wdrożenia oraz certyfikacji normy ISO 27001 zależy od stopnia skomplikowania i zakresu SZBI, tak więc jest to kwestia indywidualna dla każdej organizacji.

Dlaczego warto wdrożyć normę ISO 27001? Podstawowe korzyści dla przedsiębiorstwa

Jak wiadomo, międzynarodowa norma ISO/IEC 27001 została opublikowana w ostatnim kwartale 2005 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International Organization for Standardization). Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jakie konkretne korzyści oferuje to rozwiązanie i dlaczego warto starać się o certyfikację? Jedną z zalet wdrożenia międzynarodowej normy ISO 27001 i otrzymania certyfikacji na zgodność z tą normą jest gwarancja odpowiedniej ochrony aktywów informacyjnych organizacji i zachowanie prywatności danych. Dzięki normie ISO 27001 wśród pracowników rośnie świadomość potencjalnych zagrożeń i konieczność wdrażania odpowiednich zabezpieczeń w firmie.

Międzynarodowa norma ISO 27001 pozwala wzmocnić nadzór nad procesami przetwarzania kluczowych informacji w organizacji i stanowi wsparcie w sprostaniu wymaganiom prawnym i oczekiwaniom kontrahentów, partnerów biznesowych. Za sprawą certyfikacji firma ma szansę znacznie podnieść jakość świadczonych usług i zwiększyć zaufanie w oczach klientów oraz wzmocnić pozytywny wizerunek i konkurencyjność na rynku. To nie wszystkie zalety wdrożenia ISO 27001. Poddając się temu procesowi, można zminimalizować ryzyko strat finansowych, będących konsekwencją naruszenia bezpieczeństwa.

Podsumowując, jak widać, międzynarodowy standard ISO 27001 oferuje mnóstwo korzyści dla firmy. Przede wszystkim gwarantuje efektywną ochronę zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa, co ma kluczowe znacznie we współczesnej, tak silnie zinformatyzowanej rzeczywistości. Zapraszamy serdecznie do kontaktu wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane doskonaleniem systemu jakości firmy. Chętnie opracujemy optymalny plan działania dla organizacji działających w różnych sektorach gospodarki i nie tylko. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu certyfikatu zgodności z wytycznymi najważniejszych międzynarodowych norm dla klientów z różnych branż.

ISO/IEC 27001 – czego dotyczy ta norma