ISO 22000 to międzynarodowa norma, w której określone są najważniejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Swoim zasięgiem obejmuje ona nie tylko wymagania dotyczące wdrażania, ale również funkcjonowania oraz doskonalenia systemu zarządzania ukierunkowanego na dostarczenie do klienta bezpiecznej żywności. Norma ta jest ponadto oparta o strukturę norm międzynarodowych ISO (np. systemu zarządzania zarządzania jakością ISO 9001) oraz zawiera wymagania HACCP, stanowiące systemową procedurę identyfikacji i szacowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności.

Zasadniczym celem normy ISO 22000 jest umożliwienie wykazania funkcjonującej w łańcuchu żywnościowym organizacji swojej zdolności do kontrolowania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności. Innymi słowy oznacza to, że głównym zadaniem firmy opierającej swoje działania na wyżej wspomnianej normie, jest zapewnienie, że żywność, w momencie spożycia jej przez ludzi, jest w pełni bezpieczna.

Norma ISO 22000 znajduje zastosowanie we wszystkich organizacji, niezależnie od ich wielkości. Jest ona przeznaczona dla tych firm, które w ramach realizowanych przez siebie usług chcą zintegrować swój dotychczasowy system zarządzania jakością z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ze względu na swój charakter norma ta jest jednak ukierunkowana przede wszystkim na te organizacje, które bezpośrednio lub pośrednio są zaangażowane w skład łańcucha produkcji i obrotu żywności. Dotyczy ona zarówno producentów żywności, jak i firm zajmujących się przetwórstwem.

Zgodnie z tą normą powinni postępować także hurtownicy, detaliści, osoby odpowiedzialne za transport, producenci wyposażenia maszyn i urządzeń, firmy cateringowe, a także szeroko pojęta branża hotelowo-restauracyjna. Norma ISO 22000 jest również przeznaczona dla producentów opakowań, środków czyszczących oraz różnego rodzaju dodatków spożywczych.

Wprowadzenie w firmie normy ISO 22000 może nieść ze sobą wiele korzyści zarówno na etapach związanych z produkcją, jak i w sferze podziału obowiązków i odpowiedzialności. Dzięki niej organizacje mogą usystematyzować działania związane z produkcją bezpiecznej żywności. Istnieje także szansa na poprawę reputacji i wizerunku organizacji. Wprowadzenie normy ISO 22000 wiąże się również z wdrożeniem istotnych środków kontroli w całym łańcuchu dostaw. Podwyższone zostanie bezpieczeństwo żywności, dzięki czemu ograniczone zostanie ewentualne ryzyko związane ze zwrotami i odpowiedzialnością prawną za wyroby.

Zmniejszeniu ulegną także koszty związane z tzw. złym wyrobem. Aktualizacji i usprawnieniu ulegną natomiast dotychczasowe systemy, dzięki czemu zachowają one swoją efektywność. Dodatkowo, ponieważ norma ISO 22000 cechuje się międzynarodowym uznaniem, dostawcy oraz różnego rodzaju interesariusze zapewnieni o kontroli zagrożeń będą bardziej skorzy do współpracy.