CEN, czyli Europejski Komitet Normalizacyjny, to założona w 1961 r. niezależna organizacja, która działając na zasadach non-profit, ma na celu wspieranie europejskiej gospodarki w handlu światowym. Głównym założeniem CEN jest tworzenie, opracowywanie oraz rozpowszechnianie zbiorów spójnych norm i standardów. Obecnie w skład Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego wchodzą 33 kraje członkowskie, w tym również Polska (PKN).

Działy, które CEN obowiązuje

Obok CENELEC i ETSI, Europejski Komitet Normalizacyjny stanowi jedną z najważniejszych europejskich organizacji normalizacyjnych. Jest on odpowiedzialny przede wszystkim za rozwój oraz definiowanie dobrowolnych standardów na poziomie europejskim. CEN wspiera także różnego rodzaju działania standaryzacyjne w odniesieniu do szerokiego zakresu dziedzin za wyjątkiem elektrotechniki i telekomunikacji. Wśród obszarów zainteresowań CEN znajdują się natomiast takie sektory jak: powietrze i przestrzeń, chemia, żywność i pasze, budownictwo, maszyny, produkty konsumenckie, obrona i bezpieczeństwo, energetyka, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo itp.

Rola CEN

Europejski Komitet Normalizacyjny odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju i integracji jednolitego rynku europejskiego. Pomaga on usunąć bariery w handlu i przemyśle, ułatwiając tym samym rozwój firmom. W swoich działaniach CEN dąży także do produkcji wysokiej jakości standardów dla produktów i usług, które obejmują wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, interoperacyjności oraz dostępności.