Świadectwo efektywności energetycznej, powszechnie nazywane również białym certyfikatem, stanowi pewnego rodzaju mechanizm stymulujący oraz wymuszający zachowania o charakterze prooszczędnościowym. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej osobą upoważnioną do wydawania tychże świadectw, a także ich umarzania, jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Z kolei wszelkie wynikające z świadectw prawa majątkowe, stanowiąc towar giełdowy, są zbywalne, przez co podlegają obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii.

Korzyści, jakie daje świadectwo efektywności energetycznej

Świadectwo efektywności energetycznej może nieść ze sobą wiele pozytywnych korzyści. System białych certyfikatów przyczynia się bowiem przede wszystkim do zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia wykorzystywane na potrzeby własne, zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, a także zmniejszenia ewentualnych strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Dodatkowo dla wymienionych powyżej kategorii przynajmniej raz w roku przeprowadzane były przez Prezesa URE przetargi, mające na celu wybór tych przedsięwzięć, które będą służyły poprawie efektywności energetycznej oraz za które można uzyskać białe certyfikaty.

Obowiązki przedsiębiorstw

Obecnie, zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 roku wszystkie przedsiębiorstwa, które poprzez swoją działalność sprzedają energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym, muszą spełnić wymogi ustawy o efektywności energetycznej, pozyskując oraz przedstawiając do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określoną liczbę białych certyfikatów. Przedsiębiorstwa te są zobowiązane przede wszystkim do realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego lub zakupu bądź uzyskania białych certyfikatów, które w dalszej kolejności zostaną przedstawione do umorzenia Prezesowi URE. Z kolei w przypadku braku certyfikatów, przedsiębiorstwa te muszą wnieść specjalną opłatę zastępczą.

Nowo wprowadzone przepisy znoszą także obowiązek organizacji przetargu na świadectwa efektywności energetycznej. Co do zasady oznacza to, iż aby możliwe było uzyskanie białego certyfikatu konieczne jest złożenie do Prezesa URE specjalnego wniosku o świadectwo efektywności energetycznej wraz z zaświadczeniem o przeprowadzonym audycie efektywności energetycznej. Ponieważ jednak ustawa nie przewiduje szczegółowych kryteriów, zgodnie z którymi należałoby przeprowadzać audyt energetyczny przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy zyskują pewną swobodę oraz elastyczność w sposobie przeprowadzenia audytu energetycznego.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wykonaniem audytu energetycznego, a tym samym otrzymaniem białego certyfikatu, zapraszamy do skontaktowaniem się z Grupą Doradczą Qualitas