Akronim SWOT pochodzi od angielskich słów: strengths – mocne strony, weaknesses – słabe strony, opportunities – szanse i threats – zagrożenia. Jest to metoda heurystyczna, wykorzystywana do oceny firmy, jej zasobów i całego biznesowego środowiska, w którym się obraca. Przeprowadzenie analizy SWOT jest dobrym sposobem na lepsze zrozumienie biznesu oraz umiejscowienie go na rynku branżowym.

Analiza SWOT jako szansa na zweryfikowanie mocnych i słabych stron firmy

Przeprowadzenie analizy SWOT to szansa przedsiębiorstwa na przedstawienie potencjalnym inwestorom wszystkich czynników mających wpływ na biznes w danym momencie. Istotą analizy SWOT jest dogłębne przyjrzenie się mocnym i słabym stronom danego biznesu oraz przeanalizowanie tego, co można poprawić oraz jak wykorzystać w pełni wszystkie dostępne możliwości. Analiza SWOT przedstawia również zmiany na rynku, takie jak rozwój technologiczny, fuzje przedsiębiorstw lub zawodność dostawców, które mogą wymagać odpowiednich zmian w badanej firmie. Analiza SWOT – pomimo tego, że znalazła zastosowanie głównie do określania planów strategicznych przedsiębiorstw – może być również używana w kontekście zarządzania systemami jakości ISO (https://www.iso-konsulting.pl/iso9001/). W jaki sposób?

Analiza SWOT w kontekście zarządzania systemami jakości 

Norma ISO 9001 kładzie duży nacisk na wymóg przeprowadzenia analizy kontekstu organizacji, czyli warunków biznesowych funkcjonowania firmy w ujęciu szans i zagrożeń oraz czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Cztery główne aspekty analizy SWOT można wykorzystać w tym procesie poprzez przyjrzenie się silnym i słabym stronom jako czynnikom wewnętrznych organizacji oraz szansom i zagrożeniom jako czynnikom zewnętrznym.

Strengths – Mocne strony 

Zgodnie z wymaganiami systemów zarządzania jakością, prawdziwą siłą organizacji jest przestrzeganie potrzeb klienta oraz całego otoczenia biznesowego (czyli stron zainteresowanych). Wykorzystanie wiedzy organizacji do dokładnej analizy jej mocnych stron stopniowo pomoże wykorzystać możliwości usprawnienia całego systemu.

Weaknesses – Słabe strony 

Wymagania normy ISO podkreślają potrzebę rzetelnej oceny przedsiębiorstwa, aby określić dokładnie, w którym miejscu znajduje się badana organizacja. Analiza SWOT pomaga firmom opracować strategię ulepszeń oraz analizę wszelkich luk wewnątrz firmy. Celem analizy słabych stron jest eliminacja tych luk, które są kluczowymi czynnikami stojącymi przed wyzwaniami organizacji.

Opportunities – Szanse 

Firma powinna analizować otoczenie biznesowe oraz dopatrywać się szans między innymi wśród czynników ekonomicznych i technologicznych (np. intensywność inwestowania; wpływ inflacji; wielkość zdolności produkcyjnych; stopień rozwoju technologii; dostęp do surowców);
ogólnej charakterystyki rynku (np. wielkość; tempo wzrostu; faza cyklu życia produktu; elastyczność cenowa; siła przetargowa nabywców; sezonowość popytu).

Threats – zagrożenia

W ramach systemów zarządzania jakością ryzyko lub zagrożenie jest definiowane jako efekt niepewności. Może to być zarówno korzystne, jak i szkodliwe dla organizacji. Dlatego przedsiębiorstwo powinno:

  • rozpoznać potencjalne ryzyko biznesowe;
  • sprawdzić konsekwencje potencjalnych zagrożeń;
  • zaangażować się w działania związane z zarządzaniem ryzykiem;
  • monitorować scenariusz pod kątem wszelkich przeciwności.