Krytyczny punkt kontroli (CCP – Critical Control Point) jest pojęciem związanym z systemem HACCP. CCP jest najważniejszym miejscem w cyklu produkcji żywności. To właśnie w krytycznym punkcie kontroli występuje najwyższe ryzyko powstania nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, które mogą w konsekwencji decydować o niezdatności lub zniszczeniu wyrobu końcowego. Zagrożenia, na jakie koniecznie należy zwrócić uwagę, dotyczą biologicznego, fizycznego lub chemicznego aspektu produkcji. Powinny one ulec eliminacji, a jeżeli z różnych przyczyn nie jest to możliwe, to redukcji do poziomu uznawanego za bezpieczny. Warto również wiedzieć, że CCP są miejscami, w których daleko idące negatywne zmiany, jakie mogą się wydarzyć podczas procesu produkcyjnego żywności, są nieodwracalne. Innymi słowy nie istnieją działania, które mogą wyeliminować długofalowe błędy zaistniałe w CCP. Dlatego są to miejsca, które wymagają bezustannego monitoringu oraz kontroli.

W systemach HACCP krytyczne punkty kontroli uznawane są za miejsca kluczowe w procesie produkcyjnym – aż 4 z 7 zasad funkcjonowania HACCP dotyczy działań związanych bezpośrednio z CCP. Są to identyfikacja zagrożeń, ustalenie ich górnych limitów, sposób monitoringu CCP oraz działania korygujące nieprawidłowy proces produkcji.