„Jakość” jest pojęciem stworzonym już w starożytności, definiowanym jako „pewien stopień doskonałości”. Oznacza to, że jakość jest stopniem zaspokojenia potrzeb określonego nabywcy przez dany wyrób, towar lub usługę. Powyższa definicja jest równie prosta, co elastyczna, ponieważ wskazuje na możliwość stopniowania jakości w odniesieniu do indywidualnych potrzeb. Innymi słowy, towar lub usługa, która jest przez jakiegoś klienta uznana za wysokiej jakości, dla innego klienta może tej jakości nie posiadać wcale. Dlatego jeżeli przyjmiemy, że zadowolenie klienta = jakość/cena, to po prostym przekształceniu uzyskamy wzór „jakość = zadowolenie klienta x cena”.

W ujęciu normy ISO 9000 jakością jest taki zespół cech wyrobu, usługi lub procesu, który spełnia wymagania wszystkich zainteresowanych stron. Wymagania mogą dotyczyć kilku aspektów, m.in. prawnego, normatywnego lub osobistego, przy czym ostatnia kategoria jest zdecydowanie najbardziej pojemna, a przez to najtrudniejsza do zdefiniowania.

Warto również pamiętać, że jakość produktu, czyli w niniejszym ujęciu przedmiotu materialnego, może być rozpatrywana w dwóch aspektach. Pierwszy związany jest z szeroko pojętą technologią wytworzenia i użytkowania. W jego skład wchodzą przede wszystkim funkcjonalność, niezawodność czy trwałość. Drugi aspekt dotyczy estetyki wykonania, kosztów nabycia czy chociażby prestiżu związanego z daną marką. Z oczywistych względów obydwa aspekty są ze sobą bardzo ściśle powiązane.