Jakość żywności zależy od bardzo wielu czynników. Używane do produkcji surowce i komponenty, receptury, stosowana technologia i przestrzeganie zasad higieny mają wpływ nie tylko na smak produktów, ale gwarantują także bezpieczeństwo ich spożywania.

Czym jest Dobra Praktyka Higieniczna?

Produkcja żywności poddana jest szczególnym rygorom sanitarno-higienicznym. Ich przestrzeganie gwarantuje, że żywność, która trafia do klientów, jest żywnością bezpieczną i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Dotyczy to także zakładów gastronomicznych.

Dobra Praktyka Higieniczna nazywana także GHP (od skrótu nazwy angielskiej) to szereg działań, które muszą być spełnione na każdym etapie produkcji. Dotyczą one warunków higienicznych pomieszczeń, czystości urządzeń, przestrzegania zasad higieny przez pracowników.

Zakład produkujący żywność ma obowiązek sporządzenia Księgi Dobrych Praktyk Higienicznych, w której zamieszczone są wszystkie procedury i instrukcje. Powinny one uwzględniać m.in.:

• opis zakładu z oznaczeniem stref produkcyjnych, gospodarczych i biurowych,

• charakterystykę personelu, jego kwalifikacje, szkolenie, zasady higieny,

• sposoby i częstotliwość czyszczenia urządzeń,

• zabezpieczenie żywności (surowce, gotowe wyroby),

• zabezpieczenie przed szkodnikami i gryzoniami,

• sposoby mycia i używane środki,

• sposoby gromadzenia i usuwania odpadów,

• warunki magazynowania żywności.

GHP zapewnia, że produkty spożywcze są bezpieczne dla konsumentów.