Jedną z koncepcji zarządzania jakością jest Cykl Deminga, zwany też Kołem Deminga lub Cyklem PDCA – od pierwszych liter najważniejszych założeń koncepcji, które omówimy w dalszej części artykułu. Istotą tego schematu jest ciągłe doskonalenie się, które przebiega w czterech etapach. Twórca koncepcji, William Edwards Deming, dokładnie scharakteryzował każdy z nich, proponując tym samym teorię stałego polepszania wyników swojej pracy.

Poszczególne etapy Koła Deminga

  • P – Pierwszym stadium w cyklu Deminga jest planowanie (ang. plan). Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy dokładnie przeanalizować sytuację wyjściową oraz ustalić, jakie czynności będą niezbędne do zrealizowania określonego celu. W tej fazie warto też zastanowić się nad potencjalnymi trudnościami na drodze do osiągnięcia celu i opracować metody rozwiązywania problemów.
  • D – W dalszej kolejności następuje etap wykonania (ang. do). Zaplanowane działania należy wdrożyć. Na tym etapie dochodzi do pierwszej weryfikacji ustalonych wcześniej rozwiązań. To stadium Cyklu Deminga ma często charakter eksperymentalny – testujemy, jak sprawdzają się w praktyce powzięte przez nas założenia.
  • C – Etap trzeci to sprawdzanie (ang. check). Jest to kolejny, naturalny krok po rozpoczęciu realizacji zaplanowanych działań. Ma tutaj miejsce weryfikacja metod, które wybraliśmy oraz wyprowadzenie wniosków. Wyniki, jakie otrzymujemy, warto porównać z tym, co opracowaliśmy w fazie planowania. Zastanawiamy się przy tym, które elementy naszej strategii możemy kontynuować, a co należy zmienić na lepsze.
  • A – Ostatni etap Koła Deminga to czynności, które można nazwać usprawnianiem, polepszaniem lub po prostu działaniem (ang. act). Po weryfikacji założonych celów i stosowanych metod przychodzi moment na wprowadzenie zmian (o ile są one konieczne). Wiemy już, co trzeba zmienić, podejmujemy zatem działania, które udoskonalą naszą pracę i pozwolą na efektywne osiągnięcie wszystkich obranych celów.

Jednocześnie na ostatnim etapie cyklu rozpoczyna się planowanie kolejnych działań, które zostaną podjęte w oparciu o nowe założenia. Właśnie dlatego schemat ma strukturę koła, ponieważ jego kolejne etapy następują po sobie ciągle. W rezultacie wciąż następuje proces doskonalenia swojej pracy i ulepszania drogi do realizacji określonych zadań.

Zalety zastosowania Cyklu PDCA

Koncepcję Williama Edwardsa Deminga można zastosować w zasadzie w każdej organizacji, w której realizowane są zadania dla osiągnięcia określonych wyników. Struktura cyklu wpływa motywująco na zespół, ponieważ przynosi konkretne rozwiązania dla konkretnych problemów oraz pozwala na bieżącą weryfikację zastosowanych metod. Usprawnia pracę przedsiębiorstwa, dlatego że przyczynia się do szybkiej modyfikacji nieefektywnych dróg i umożliwia natychmiastową korektę popełnionych błędów.