Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna każdego roku definiuje dziesiątki standardów, obejmujących wiele tematów i dyscyplin. Pewna grupa tych norm i standardów, znana jako standardy systemu zarządzania, ma na celu wspieranie organizacji w dostarczaniu produktów i usług jak najwyższej jakości, z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa oraz w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Niektóre przedsiębiorstwa zobowiązane są do wdrożenia tych standardów, inne zaś do wykazania zgodności z nimi. W świecie biznesu istnieje wiele treści dezinformacyjnych dotyczących zgodności, certyfikacji i akredytacji. Czym więc jest certyfikacja i akredytacja oraz na czym polega różnica pomiędzy nimi?

Więcej informacji na ten temat udziela firma konsultingowa QUALITAS.

Certyfikacja a akredytacja – najważniejsze różnice

Terminy akredytacja i certyfikacja często używane są zamiennie bądź występują razem. Pomimo oczywistego zamieszania, jakie może spowodować ich wymienne używanie, różnica między tymi dwoma procesami jest dosyć łatwa do zweryfikowania i wyjaśnienia. Certyfikacja stanowi pisemne zapewnienie strony trzeciej o zgodności produktu, usługi lub procesu z określonymi wymaganiami.

Akredytacja natomiast jest formalnym uznaniem uprawnień określonej jednostki certyfikującej do wydawania certyfikatów zgodnie z określonymi standardami oraz do wykonywania działań związanych ze specyfiką tej jednostki. W szczególności nadawana jest laboratoriom i jednostkom badawczym przez rząd na podstawie procedur ujętych w międzynarodowych wytycznych. Ze względu na akredytację wyniki badań instytucji obdarzone są z góry społecznym zaufaniem.

Korzyści płynące z certyfikacji

Jeżeli organizacja poświęciła czas i wysiłek na uzyskanie zgodności, certyfikacja może przynieść następujące korzyści:

  • przedsiębiorstwo może w łatwy sposób udowodnić zgodność z przepisami dla klientów i zainteresowanych stron;
  • organizacja jest niezależnie uznawana za swoje wysiłki;
  • poziom kontroli klientów zmniejsza się, ponieważ certyfikacja wpływa na zwiększenie zaufania i pewności do świadczonych usług lub produkowanych towarów.

Korzyści płynące z akredytacji

Proces akredytacji działa we wszystkich sektorach rynku, zapewniając bezstronną i przejrzystą ocenę usług, zgodnie z międzynarodowymi standardami. Najważniejsze korzyści płynące z akredytacji to:

  • dla akredytowanych przedsiębiorstw – prestiż związany z posiadaniem statusu jednostki akredytowanej, który przekłada się na uznanie wyników badań, raportów, itp. instytucji zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Akredytacja jest potwierdzeniem jakości pracy przedsiębiorstwa i powodem, dla którego kontrahenci chętnie podejmują współpracę z nim;
  • dla konsumentów – dzięki akredytacji zwiększa się dostęp do towarów i usług o stałym poziomie bezpieczeństwa i wysokim poziomie jakości.